افق روشن
www.ofros.com

گفتگو بهروز خباز با مجید تمجیدی؛ بررسی پیشنویس اصلاحیۀ قانون کار


تلویزیون پیوند کارگری                                                                                        چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۹۱

 

قسمت اول

قسمت دوم

 

تلویزیون پیوند کارگری