افق روشن
www.ofros.com

جلسه عمومی با شرکت شهابی، رضوی و وئیسی در استکهلم


راه کارگر                                                                                                         پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۹٧ - ۲٨ ژوئن ۲۰۱٨


جلسه عمومی با شرکت رضا شهابی ، داود رضوی و لقمان وئیسی در استکهلم

جلسه عمومی با شرکت مسئولین سندیکای کارگری شرکت واحد تهران و حومه رفقا رضا شهابی، داود رضوی بهمراه لقمان وئیسی معلم از انجمن صنفی معلمان از ارومیه.این رفقا بدعوت سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد ال او و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت و پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد -ایران جهت تحکیم روابط سندیکای در دفاع و همیستگی با فعالان جنبش مستقل و آزاد کارگران در ایران به سوئد دعوت شدند.