افق روشن
www.ofros.com

در محاصره با صدای تراب حق شناس


علی رسولی                                                                                                 یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۴ آوریل ۲۰۱٦

گزینه ای از کتابِ شعر «در محاصره» محمود درویش

ترجمه و دکلمه: پیکارگر کمونیست تراب حق شناس

صدا گذاری و مونتاژ: علی رسولی

ــــــــــــــــــــــ

شما که ایستاده‌اید بر درگاهها، داخل شوید،
و با ما، قهوه عربی بنوشید
[شاید دریابید که شما نیز چون ما بشرید]
شما که ایستاده‌اید بر آستانه خانه‌ها،
دور شوید از بامدادان ما،
تا مطمئن شویم که ما نیز....
بشریم، چون شما!