افق روشن
www.ofros.com

افزایش دستمزد، ایجاد تشکلها و موانع


راديو پيام کانادا                                                                                             یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ٧ آوریل ۲۰۱۹