افق روشن
www.ofros.com

درسهای اعتصاب و تفاوتها

گفتگو با علیرضا نوائی

رادیو پیام                                                                                                        سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی در مورد اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته و درس آموزی از اعتراضات کارگران هپکو، آذرآب وهفت تپه. چراهپکوهایی وآذرآبی ها علیرغم این بگیر وببندها و نیز آگاهی به عوارض بستن مسیرریلی وجاده این شکل ازاعتراض را انتخاب می کنند، اما هفت تپه ای ها اعتراضشان را با دست از کارکشیدن وتجمعات روزانه قریب یک ماه وایراد سخنرانی ها ادامه می دهند.