افق روشن
www.ofros.com

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩۵ - حکم فقر و بردگی


رادیو پیام کانادا                                                                                                جمعه ٦ فروردین ۱۳۹۵ - ۲۵ مارس ۲۰۱٦