افق روشن
www.ofros.com

اعتراضات معلمان در سال ۹۹ و چشم انداز آن


رادیو پیام                                                                                                     پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

گفتگوی رادیو پیام کانادا با رسول بداقی از کانون صنفی معلمان اسلامشهر؛ ستار رحمانی، فعال کارگری و علیرضا نوایی، فعال کارگری در ارزیابی جنبش معلمان در سال گذشته؛ نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن و همچنین نگاهی به آینده این جنبش.