افق روشن
www.ofros.com

حداقل دستمزد، حداقلی برای زنده ماندن

گفتگو با کامران ساختمانگر، فعال کارگری، ستار رحمانی

رادیو پیام کانادا                                                                                                   شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳ مارس ۲۰۲۱