افق روشن
www.ofros.com

هفت تپه و حافظه تاریخی اعتراضات کارگری

گفتگو با عمر مینائی، علیرضا نوائی و جوانمیر مرادی

رادیو پیام کانادا                                                                                                  پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۳ اکتبر ۲۰۱۹