افق روشن
www.ofros.com

جنبش کارگری ایران تنها و بی صدا نیست

گفتگو با علیرضا نوایی و بهروز فراهانی

رادیو پیام کانادا                                                                                                                    یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵ مه ۲۰۲۲