افق روشن
www.ofros.com

خواست افزایش دستمزد و چگونگی دستیابی به آن

گفتگو با علیرضا نوایی

رادیو پیام کانادا                                                                                                                          دوشنبه ٢ اسفند ۱۴۰۰ - ٢۱ فوریه ۲۰۲۲