افق روشن
www.ofros.com

خیزش گرسنگان؛ اعتراضات سراسری؛ حکومت مستاصل؛ طراحی سوخته

گفتگو با ستار رحمانی

رادیو پیام کانادا                                                                                                                            یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲ مه ۲۰۲۲