افق روشن
www.ofros.com

منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران


راديو پيام                                                                                                                              پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲٣ فوریه ۲۰۲٣


*************

منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران

(کلاب هاوس)