افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با محمود صالحی در مورد خیزش ۹۸


رادیو پیام کانادا                                                                                              چهارشنبه ۲٧ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹