افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به اعتصابات کارگران معادن

گفتگو با میثم آل مهدی و علیرضا نوایی

رادیو پیام کانادا                                                                                                                      سه شنبه ۲٣ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱