افق روشن
www.ofros.com

محسن حکیمی- شاملو، کانون، آزادی بیان و جنبش کارگری


رادیو صدای نو                                                                                               پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳ آگوست ۲۰۲۰


محسن حکیمی- شاملو، کانون، آزادی بیان و جنبش کارگری

گفتگوی صدای نو در سیدنی با محسن حکیمی مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران و همچنین عضو موسس کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌ کارگری در بیستمین سالگرد مرگ احمد شاملو. در این گفتگو همچنین تعهد شاملو به آزادی بیان، کانون نویسندگان و ادامه اعمال فشار به این نهاد و اعضای آن، ارتباط تعهد کانون به آزادی بیان و ارتباط آن با جنبش‌های اجتماعی و جنبش کارگری و وضعیت کنونی آن را با آقای محسن حکیمی به بحث گذاشتیم