افق روشن
www.ofros.com

ابقای سعید مرتضوی در مقام ریاست

سازمان تامین اجتماعی و جایگاه تشکل‌های مستقل کارگران


تلویزیون رها                                                                                                 چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۹۱

 

سعید