افق روشن
www.ofros.com

(سخنرانی حسین مقدم (بخش اول و دوم


شورای دفاع از جنبش کارگری گوتنبرگ                                                             چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۹۱

شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران- گوتنبرگ دومین سمینار خود را روز شنبه ١٦ فوریه ٢٠١٣ برابر با ٢٨ بهمن ١٣٩١ در سالن اجتماعات هاگا بیو برگزار نمود. حسین مقدم در این سمینار بحث خود را در رابطه با:
١ - ارزیابی کنونی از جنبش کارگری
٢- تشکل یابی کارگــــران در ایـــران
٣- کار علنـــی و قانونی و غــیر علنـــی...
۴- وظایف جنبـــــــــش سوسیالیستی در قبال جنبش کارگری
۵- تحزب گرائی و افق حزب کارگری، کمونیستی در ایران، ارائــه داد.
مشروح سخنرانی او در این ویدئو قابل مشاهده است.