افق روشن
www.ofros.com

گفتمان های پنج فعال کارگری در سمینار کارگری پاریس


شورای همبستگی ... ـ پاریس                                                                                 یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۵ مارس ۲۰۱٧

ما بعنوان بخشی از فعالین کارگری پاریس، سمیناری در تاریخ یکشنبه ۲٦ فوریه برگزار کردیم که علاوه بر شرکت پنج فعال کارگری از خارج کشور، رفقایی از داخل نیز شرکت داشتند که بحث ها و گفتمان های آنها مورد استقبال شرکت کنندگان در داخل سالن قرار گرفت. متاسفانه بحث های رفقای داخل ضبط نگردید و توانستیم گفتمان های پنج فعال کارگری خارج کشور را بصورت تصویری انعکاس دهیم که در زیر به ترتیب گفتمان های ارائه شده در سمینار، مشاهده می نمایید. امیدواریم بتوانیم در آینده به نوبه ی خود سهم کوچک موفقیت آمیز دیگری را در رابطه با جنبش کارگری ایران، ارائه دهیم.

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

************

افق روشن: برای مطالعه سخنرانی خسرو از ایران اینجا کلیک کنید.

************

۱ـ علیرضا نوائی: "وظایف کنونی ما در مبارزات جاری کارگران ایران"

************

٢ـ بهزاد سهرابی: "پیشروی جنبش کارگری ایران در یک دهه"

************

٣ـ صدیق اسماعیلی:"دستمزد و تورم"

************

"۴ـ احمد بخردطبع:"جنبش کارگری و مسئله ی ملی"

************

۵ـ حسن بهزاد:"حکومت شورایی بمثابه استراتژی طبقه کارگر"