افق روشن
www.ofros.com

پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹

گفتگو با ایوب رحمانی و صدیق اسماعیلی

چشم انداز                                                                                                    دوشنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲٧ آوریل ۲۰٢٠