افق روشن
www.ofros.com

افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳

در گفتگویی با علیرضا نوایی از فعالین اتحاد بین المللی

دمکراسی شورائی                                                                                          پنجشنبه ۱۹ دیماه ۱۳۹٢

 

تلویزیون دمکراسی شورائی

چهارشنبه ۱۸دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۸ ژانویه ٢٠١۴