افق روشن
www.ofros.com

...تعیین دستمزدها، سیاست تحقیر و محکوم کردن میلیونها نفر به فقر


تریبون کارگری                                                                                                                  سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۴ آوریل ۲۰۲٣


تعیین دستمزدها، سیاست تحقیر ومحکوم کردن میلیونها نفر به فقر وفلاکت واکنشها