افق روشن
www.ofros.com

دستمزدها با چه رویکرد وشرایطی تعیین شد؟

علی دماوندی با ایوب رحمانی، علیرضا نوایی و ستار رحمانی

تریبون کارگری                                                                                               دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۲ مارس ۲۰۲۱