افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به اعتراضات کارگران نفت و نگاه به انتخابات ۱۴۰۰

علی دماوندی با علیرضا نوایی، ایوب رحمانی و ستار رحمانی

تریبون کارگری                                                                                                                          یکشنبه ١٦ خرداد ۱۴۰۰ - ٦ ژوئن ۲۰۲۱