افق روشن
www.ofros.com

،اعتصاب نفتگران و نقش آن در انقلاب ۱۴۰۱

و چشم اندازهای اعتصابات و شورش گرسنگان

تریبون کارگری                                                                                                                          دوشنبه ٣ بهمن ۱۴۰۱ - ۲٣ ژانویه ۲۰۲٣