افق روشن
www.ofros.com

هدیه نوروزی دولت رئیسی به کارگران سلاخی دوباره سفره ها

علی دماوندی با ستار رحمانی، علیرضا نوایی و ایوب رحمانی

تریبون کارگری                                                                                                                          شنبه ۲٨ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹ مارس ۲۰۲۲