افق روشن
www.ofros.com

جنبش کارگری و شعار تحریم انتخابات و واکسیناسیون فوری و رایگان

با ایوب رحمانی ، علیرضا نوایی و ستار رحمانی

تریبون کارگری                                                                                         چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۱