افق روشن
www.ofros.com

مبارزه برای افزایش دستمزدها از چه طریق

گفتگوی علی دماوندی با ایوب رحمانی، ستار رحمانی و علیرضا نوایی

تریبون کارگری                                                                                                                          یکشنبه ٨ اسفند ۱۴۰۰ - ٢٧ فوریه ۲۰۲۲


***********

پاسخ کارگری به مساله دستمزد، سبد معیشت، سه جانبه گرایی

بخش دوم گفتگوی علی دماوندی با ایوب رحمانی، ستار رحمانی و علیرضا نوایی