افق روشن
www.ofros.com

مناظره بر سر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳

جهانگیر محمود ویسی، محمد عبدی پور، فتاح سلیمانی، عمر مینایی

تجارب کارگری                                                                                                سه شنبه ٢۴ دیماه ۱۳۹٢