افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به مبارزه بازنشستگان درشرایط دشوار کرونایی


تریبون کارگری                                                                                                    دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱٨ ژانویه ۲۰۲۱

در تریبون گارگری این هفته، علی دماوندی با علیرضا نوایی و ستار رحمانی، نگاهی دارند به جنبش کارگری در ماهی که گذشت، اعتراضات کارگری، اشکال اعتراض و مطالبه آنان، افزایش سوانح کارگری ومرگ کارگران، خودکشی کارگران ‌و در بخش دوم به مبارزه بازنشستگان ایران، پیشینه ی این مبارزه و تشکلهای بازنشستگان، مطالبات آنان، سیاستهای حکومت اسلامی و غارت اموال سازمان تامین اجتماعی و نهادهای بازنشستگی ، وعده ووعیدهای توخالی دولیت و استمرار سیاستبی اعتنایی به جان وزندگی وآرامش بازنشستگان، نقش اعتراضات .مبارزه بازنشستگان در مبارزه عمومی طبقه کارگر ایران.