افق روشن
www.ofros.com

...سیاست کارگری در رابطه با جنگ اسرائیل علیه مردم ِغزه و

علی دماوندی با ستار رحمانی،علیرضا نوایی و ایوب رحمانی

تریبون کارگری                                                                                                                            جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱٣ اکتبر ۲۰۲٣