افق روشن
www.ofros.com

اعتراضات کارگران بافنده در بنگلادش و بحران دستمزدها در ایران

میزگرد با ایوب رحمانی و علی رضا نوایی

تلویزیون آلترناتیو شورائی                                                                                                           دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲٣