افق روشن
www.ofros.com

حداقل دستمزد


تلویزیون آلترناتیو شورائی                                                                                                      دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰ آوریل ۲۰۲٣


بخش دوم … با اصلان جوادزاده از سازمان فدائیان - اقلیت،

خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران و علی دماوندی از سازمان راه کارگر


**************

بخش اول … ر با یدی شیشوانی از اتحاد فدائیان کمونیست،

رضا کمانگر از حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و رضا مقدم از اتحاد سوسیالیستی کارگری