افق روشن
www.ofros.com

جنگ حماس و اسرائیل؛ درگیری ارتجاع اسلامی

با برتری طلبی صهیونیستی به روی تلی از اجساد غیرنظامیان


تلویزیون آلترناتیو شورائی                                                                                                          سه شنبه ۱٨ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰ اکتبر ۲۰۲٣