افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با محمد قرا گوزلو پیرامون توافقنامه هسته ای وین


تلویزیون برابری                                                                                               یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵