افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به سه ماهه نخست مبارزات و اعتراضات کارگری

گفتگوی علی دماوندی با علیرضا نوایی

تلویزیون برابری                                                                                                      دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ - ٢۹ ژوئن ۲۰٢٠