افق روشن
www.ofros.com

رویکرد جنبش کارگری در مورد بحث حداقل دستمزد و خط فقر

گفتگو با سه فعال کارگری

تلویزیون برابری                                                                                                                          شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲ فوریه ۲۰۲۲

میزگرد آرش کمانگربا سه کنشگر کارگری در ایران و خارج درباره بحث خط فقر، حداقل دستمزد و مبارزه برای افزایش مزد و حقوق با: کامران ساختمانگر از فعالین انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج، بهرنگ زندی روزنامه نگار حوزه کارگری در امریکا و مجمد صفوی فعال اجتماعی و کارگری در کانادا، از اعضاى پيشين سنديكاى مستقل كارگران پروژه اى آبادان و در كانادا از اعضاى پيشين اتحاديه كاركنان مواد غذايى