افق روشن
www.ofros.com

آدم ها و خفاش ها، سرمایه داری در عصر کرونا

گفتگو با محمد قراگوزلو

تلویزیون برابری                                                                                             چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰


گفتگو با محمد قراگوزلو درباره کتاب: آدم ها و خفاش ها، سرمایه داری در عصر کرونا - بخش اول

تلویزیون برابری: بخش اول گفتگوی آرش کمانگر با محمد قراگوزلو نویسنده، مترجم، استاد پیشین دانشگاه و کنشگر سوسیالیست در ایران درباره جدیدترین کتاب ایشان: آدمها و خفاش ها، که به عملکرد و درماندگی نظام سرمایه داری در دوره شیوع کرونا می پردازد. در این گفتگوی مفصل، ابتدا مسایل عمومی این بحران در سطح جهانی مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به طور مشخص به ایران و چین می پردازد.

بخش دوم