افق روشن
www.ofros.com

حزب کارگری چیست و چگونه میتواند در ایران شکل بگیرد؟


تلویزیون برابری                                                                                                    یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸ نوامبر ۲۰٢٠

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با عمر مینایی، سحر صبا، حسن معارفی پور، حسین منصوری. مهدی توپچی، سعید سهرابی، بهروز فراهانی، صلاح مازوجی از حزب کمونیست، رضا مقدم از اتحاد سوسیالیستی کارگری و حسن حسام از سازمان راه کارگر، در این سلسله میزگردها سعی میشود به پرسشهای زیر پاسخ گفته شود: ۱- معنا و مفهوم حزب کارگری از دید ما کمونیستها چیست؟ ۲- آیا تنوع احزاب کارگری انقلابی سوسیالیستی را قبول دارید و یا نه حزب انقلابی کارگران باید واحد باشد؟ ۳- موانع شکل گیری یک حزب کارگری در ایران چیست و آیا در شرایط تداوم حاکمیت فاشیستی جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور شکل بگیرد؟ و یا نه باید در تبعید آپارات اصلی آنرا بنا نمود؟ ٤- رابطه یک حزب کارگری سوسیالیست با قدرت سیاسی و دولت چه در شرایط حاکمیت سرمایه داری و چه در دوران گذار به سوسیالیسم چیست؟ و کلا در ساختار دمکراسی شورایی و دولت نوع کمون، احزاب چه نقش و جایگاهی دارند؟

************

************