افق روشن
www.ofros.com

درباره انتخابات حساس پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه

گفتگو با عمر مینایی

تلویزیون برابری                                                                                                                      جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲ مه ۲۰۲٣