افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در باره حداقل دستمزد


تلویزیون دمکراسی شورائی                                                                                     شنبه ۳ اسفند ۱۳۹٢

 

تلویزیون دمکراسی شورائی

چهارشنبه ۳۰ بهمن ١٣٩٢ برابر با ۱۹ فوریه ٢٠١۴