افق روشن
www.ofros.com

گفتگو تلویزیون کومله با امیر پیام در باره تعیین حداقل دستمزد


امیر پیام                                                                                                      پنجشنبه ١٠ اسفند ۱۳۹۱