افق روشن
www.ofros.com

میزگرد، حول آسیب شناسی مبارزات سندیکای کارگران واحد

با حضور بهروز خباز.. فرخنده آشنا و مجید تمجیدی بخش اول

تلویزیون پیوند کارگری                                                                                       دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۹۱