افق روشن
www.ofros.com

... هزاران خورشید تابان، کمترین در دفاع از هویت زن


قادر محمدی.- بهره‌عارفی                                                                               پنجشنبه ٢٠ بهمن ماه ١٣٩٠

Iran - Street Theatre in the streets of Tehran

 

هزاران خورشید تابان
هنرمندان واقعی این میهن اینانند. هستند ولی در حاشیه میمانند. زن بودنشان را هم اینگونه نشان میدهند. تابو شکن هم هستند ولی تابوشکنی که از زنجیر های واقعی زنانرا میگشاید نه روشنفکر نمائی های از سر بیدردی را. و هنرشان قلب طپنده مردم است. نبض جامعه هستند. جایزه شان را نیز از دل های مردم میگیرند نه از هالیوود ونه از زد و بند های

نویسنده‌؛ قادر محمدی

کارگردانان؛ بهره‌عارفی قادرمحمدی