افق روشن
www.ofros.com

صحنه های تظاهراتهای اعتراضی در شهرهای ترکیه


یوتیوب                                                                                                    چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹٢

Turkish Revolution - police brutality COLLECTION - Istanbul Taksim #OccupyGezi