افق روشن
www.ofros.com

بررسی اعتراضات روزها اخیر

تشکل و تشکل یابی

برنامه ضد                                                                                                 یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹٧ - ۱۲ آگوست ۲۰۱٨


گفتگوی صدیق گویلیان با حامد سعیدی در رابطه با: بررسی اعتراضات روزها اخیر

*********

تشکل و تشکل یابی

گفتگوی کارو آزادی با حامد سعیدی