:خبر

كارگران شهرداری: امنیت شغلی نداریم، پاسخ اعتراض اخراج است

ما كار می كنیم، پیمانكاران سود می برند


هفتم مرداد هشتاد و پنج


تهران- خبرگزاری كار ایران:

جمعی از زحمتكشان شهرداری می گویند كه كارفرما و پیمانكار هر زمان كه اراده كنند، می‌‏توانند به فعالیت كارگران پایان دهند .

به گزارش ایلنا، نبود امنیت شغلی معضل اصلی و اساسی كارگران شهرداری است؛ یكی از كارگران زحمتكش شهرداری گفت‌‏: ٦ سال سابقه كار دارم و تازه بیمه شده ام؛ با این وجود دریافتی من هنوز بسیار ناچیز است و جواب هر اعتراضی، اخراج است .

كارگر دیگری كه سابقه كار خود را ٢٣ سال عنوان می‌‏كند، معتقد است: سود حاصل از فعالیت كارگران خدماتی تنها نصیب كارفرما و پیمانكار می‌‏شود و به كارگران فقط حداقل ها پرداخت می‌‏شود . یكی دیگر از كارگران شهرداری می گوید:فقط كار می كنیم و خبری از مزایا و پاداش های قانونی نیست.او اضافه می كند: امنیت شغلی واژه ای بیگانه برای ماست و هر روز نگران فردای خود هستیم!
در میان زحمتكشان شهرداری، كارگرانی هستند كه دلیل تعطیل شدن محل كار خود از زور بیكاری به كارهای خدماتی روی آورده اند.

یكی از این كارگران كه بیش از ۵٢ سال دارد، می‌‏گوید : می‌‏دانیم كه پیمانكار بابت هر كدام از ما ٣٠٠ هزار تومان دریافت می‌‏كند اما جرات اینكه بخواهیم حقوق و حق بیمه ناچیز ما را به موقع پرداخت كنند ، نداریم .

گفت وگو: منصور حسینی