افق روشن
www.ofros.com

،آغاز فصل زراعی برنج

!!!آغاز استثمار، ستم و درد و رنج زنان است


برهان عظیمی                                                                                                 یکشنبه ١۵ خرداد ١٣٩٠

کشت نشای برنج کار بسیار طاقت فرسایی است. اکثریت کشتگران این صنعت کشاورزی زنان فقیر و میان سال هستند. کشت نشای برنج در حالتی صورت می گیرد که زنان باید ساعتها از کمر بطرف جلو و پایین خم شده و به سرعت ریشه نشا ی را در زیر آب بکارند. استثمار این زنان از سوی سرمایه داران بزرگ زمیندار ضد زن صنعت کشاورزی در حالی صورت می گیرد که حرکت ممتد خم شدن و دراز کردن دست ساعت ها باید برای دستمزدی بی نهایت کم صورت گیرد! بعد از اتمام کار مزدی و دزدی ارزش اضافه ی کلان این زنان زحمتکش از طرف سرمایه داران زالوصفت، به آنها اجازه داده می شود که دقایقی برای صرف عصرانه(!) استراحت کنند.
اکثریت زنان کشتگر نشای برنج کارگران فصلی و قراردادیند. و تحت شدیدترین ستم و استثمار سرمایه دار ی و کارفرما قرار دارند. بعد از اتمام این کار دهشتناک، زنان به درد کمر مزمن، دست، شانه، پا و زانو درد مزمن دچار می شوند. شدت درد بعد از این کار بسیار است بطوریکه تمامی این زنان ماه ها بعد از اتمام کار باید از داروهای مسکن قوی استفاده کنند. برخی از این زنان از قرص تریاک برای مقابله با درد شدید استفاده میکنند.
به موجب قرار داد ناعادلانه ای که بین سرمایه داران و این زنان کارگر فصلی منعقد می شود، کشت برنج یا نشاء در طول فصل بهار در سه مرحله به پیش می رود. مرحله اول کشت نشای برنج است. بعد مرحله وجین کردن یا کنترل و کندن علفهای هرزه در شالیزار شروع می شود. در مرحله جداکردن علف هرزه ( وجین کردن) گذشته از ستم و استثمار و توهین شدید سرمایه دار و کارفرمای زالو صفت به این زنان، کرم زالو نیز به پاهای این زنان می چسبد و شروع به مکیدن خونشان می کند. سپس مرحله دوباره کاری برنج و برداشت محصول شروع می شود.
اما اتمام کار روزمزدی این زنان در خارج خانهو شالزارهای برنج به مفهوم تمام شدن استثمار و ستمشان نیست! در حالیکه درد های شدید مزمن اعضاء بدنشان همچنان ادامه دارد، تازه درد دیگران این زنان در خانه شروع می شود! بعد از رفتن به خانه این زنان فقیر باید "خانه داری" یا بردگی مجانی خانگی را در شرایط مردسالارانه و ضد زن حاکم بر خانواده در ایران اسلامی ادامه دهند! و تحت ستم مضاعف در مراجعه به خانه دردشان دو برابر می گردد.... این ستم و استثمار تنها زنان کارگر کشاورز فقیر برنج کار را شامل نمی شود بلکه، چایکاران و قالیبافان زن ووو (غیره) نیز از این قاعده استثمار و ستم نظام سرمایه داری جهانی و مستثنا نیستند. و زنان کارگر کشاورزی جای جای جهان با چنین شرایط دهشتناکی روبرویند.
و تو خود حدیث این قصه ناهنجار تولید و بازتولید روزمره ستم و استثمار سرمایه بر زنان زحمتکش جهان را بخوان... تنها راه ریشه کن کردن ستم و استثمار طبقه کارگر و کارگران کشاورز، و تمامی بشریت ستمکش از دهشتهای سرمایه داری، خورد کردن و سرنگونی ماشین دولتی سرمایه داران، کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریای انقلابی و وقوع یک انقلاب سوسیالیستی برای محو کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی که مبنای تمایزات طبقاتی است، کلیه مناسبات اجتماعی که منطبق بر آن روابط تولیدی است، و دگرگون کردن کلیه ایده هایی که منطبق بر آن روابط اجتماعی است.

برهان عظیمی

**************

آغاز نشاکاری برنج در استان گیلان

با کاشت اولین نشای برنج در روستای اولم شاندرمن شهرستان ماسال از توابع استان گیلان، فصل زراعی سال ٩٠ در این استان آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان، ٧هزار هکتار از مجموع ٢٣٣ هزار هکتار اراضی شالیکاری استان گیلان در شهرستان ماسال قرار گرفته که تعداد ٧٨٦٩ شارب در این منطقه به کشت محصول برنج مشغول هستند.

نشاکاری برنج در شالیزارهای گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بازگشت زنان شالیكار پس ازیك روزتلاش مستمردرشالیزار            زنان شالیكار در حال صرف عصرانه