افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از اردوی كودكان كار در جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان


دوستان و رفقای بهنام                                                                                یکشنبه ٢۹ اردیبهشت ۱۳۹٢

گزارشی از اردوی كودكان كار در جمعیت دفاع از

كودكان كار و خیابان با حضور بهنام ابراهیم زاده واقع در پاسگاه نعمت آباد تهران

دیروز چهارشنبه ٢۵ اردیبهشت ما ه اعضای جمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان كودكان این جمعیت را به گلگشتی در اطراف تهران دریاچه مصنوعی چیتگر بردند تعداد این كودكان بالغ بر هشتاد كودكی بودند كه در جمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان علاوه بر اینكه مشغول درس وتحصیل هستند كار هم می كنند این كودكان دیروز یكی از شادترین روزهای خود را در كنار اعضا وفعالین كودك با خوشی وشادی سپری كردند هماهنگ كنندگان این گلگشت اقایان علی هاشمی و اكبر یزدی ؛ وبهنام ابراهیم زاده ، خانم علی زاده و تعدادی دیگر از اعضا جمعیت دفاع از كودكان بودند كه در این گلگشت كودكان را همراهی كردند وتمام تلاش وسعی خودشان را كردند كه یك روز خوش را برای این كودكان كه كودكی شان با كار همرنگ شده فراهم كنند واز زیبایی های طبیعت ودریاچه چیتگر لذت ببرند. كودكان جمعیت وقتی به پارك ودریاچه چیتگر رسیدند از شور وشادی واز اینكه توانستند یك روز ازادانه ودر كنار اعضا جمعیت باشند واز كارهرروزه دور باشند خوشحال وسر از پا نمی شناختند چرا كه توانسته اند خوش باشند وشادی كنند از كار هرروز ه دور باشنداین كودكان شاید در سال تنها بتوانند چند روزی اینگونه انهم با كمك اعضای جمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان خوش باشند وشادی ونشا ط بكنند . این گلگشت تا ساعت پنج بعد ازظهر ادامه داشت وفعالین این جمعیت با كودكان هم بازی شدند تا بیشتر به كودكان خوش بگذرد یكی از تفریحات كه دیروز این كودكان د ركنار اعضاء از ان لذت بی نها یت بردند اب بازی بود كه بهنام
ابراهیم زاده از فعالین كودك ساعت ها هم بازی كودكان بودبهنام در این گلگشت برای كودكان كار و خیابان از تجربیات خود در جمعیت واز كار ها وفعالیت های دیگراعضای فعال جمعیت كودكان كا روخیابان واینكه چگونه در طی این سالها همواره تحت فشار وتهدید بوده اند اما هرگز عقب نكشیدند و در راستای لغو كار كودك قدم برداشته اند وبرای نمونه به پلمب شدن درهای جمعیت جهان شایسته برای كودكان در شهرری توسط نیروهای دولتی اشاره كرد اوگفت.
قطعا اینگونه اقدامات وتهدیدها نمی تواند ما رااز ادامه راهمان وهدفمان كه هما نا تلاش برای لغو كار كودكان ودنیای بهتر برای شما عزیزان است باز دارد من امروز به خا طر همین فعالیت ها وبه خاطرتلاش برای لغو كار شما كودكان ودیگر فعالیت ها به حبس وزندان محكوم شده ام این در حالی است كه من در این راستا دراین مدت بیشترین هزینه ها رامتحمل شده ام وتنها فرزند عزیزم نیما بیش از چهار ماه است در بستر بیماری است پس بار دیگر در حضور شما یاد اوری وتاكید می كنم كه همچنان با وجودتمام موانع ها وهزینه ها صدای شما كودكان وكارگران باشم وی همچنین ازوضعیت كودكان كار در ایران نكاتی را برای كودكان گفتند وخطاب به مسئولان گفتند كه اگر تنها چند دقیقه ای مسئولان ودست اندار كاران كشورمان ازماشین های مدل بالای خود پایین بیایند وخیا بانها وكوچه های شهر را بنگرندبه وضوع كودكان كار را می بینند واثار درد ورنج هرروز ه را در چهره این كودكان معصوم می توانند مشاهده كنند وی با توجه به گرانی وتورم بالاوگسترش فقر وفلاكت وافزایش امار كودكان كار به مسئولان كشور هشدار دادند.
كه در این زمینه باید چاره اندیشی كنند وقدمی برای این كودكان در جهت سازماندهی ووضعیت بهتر انان بردارند بهنام ابراهیم زاده همچنین به ماده ٧٩ قانون كار و قانون اساسی اشاره كرد كه چگونه در ان ذكر شده است كه هیچ كودكی نباید كار كند اما در جامعه می بینیم نه تنها مسئولی ونهادی وسازمانی مانع كار كودك نمی شود وبرای بهبود این وضعیت كودكان قدمی برنمیدارند بلكه این كودكان را به بدترین شكل ممكن به كار می كشند واستثمار میكنند وحال این كودكان هستند ویك قانون كار كه هیچ دفاعی از آنها نمی شود. بهنام در ادامه گفت ما د ردنیایی زندگی می كنیم كه هرروزه سردمداران حاكم حرف از پیشرفتهای بزرگ د رعلم ؛ وتكنولوژی وصنایع می زنند كه همواره سودهای كلان برایشان به ارمغان می آورد ولی هنوز تعداد كودكانی كه در فقر ونداری زندگی می كنند بالغ بر یك میلیارد نفر است این دنیا با انسانیت بیگانه است زیراطبق امار هر ثانیه یك كودك بر اثر فقر ونبود غذا وامكانات بهداشتی جان خود را از دست می دهد در شرایطی كه كودكان از نابرابری ؛ وفلاكت وتبعیض رنج می برند وهزاران كودك به دلیل فقر روز افزون خانواده ها مجبو ربه كار می شوند د ردنیای زندگی می كنیم كه هزاران كودك بی پناه وخیابانی شبها در كارتن ها سپری می كنندكودكان بسیاری به جرم بزهكاری روانه زندانها شده اند وبعد از سپری كردن سالها حبس ؛سرانجام اعدام می شوند كودكان زیادی در معرض ازار وشكنجه وتحقیر هستند این كودكان جرمی مرتكب نشده اندبلكه قربانیان شرایط موجود هستند وهمه انها واقعیتی است تلخ وانكار ناپذیر ؛ نباید نسبت به این شرایط سكوت كرد وتمامی كودكان باید فارخ از هرگونه قیود جنسیتی ونژادی وفرهنگی از تمامی حقوق انسانی خود برخوردار باشند در پایان بهنام با چند تن از كودكان این مركز مصاحبه تصویری كردند كه در روزهای اینده این مصاحبه منتشر خواهد شد كودكان این مركز در پایان سخنرانی بهنام بارها درود بر شما عمو بهنام عمو بهنام متشكریم عمو بهنام دوستت داریم وعمو بهنام ما را ازاد كنید را سر دادند .و برای نیما فرزند بیمار این فعال كودك وكارگری ارزو كردند كه هر چه زودتر بهبود یابد وبه اغو ش گرم خانواده برگردد. گفتنی است كه اعضاء این جمعیت نیز برای چندمین با از زحمات وتلاشهای بهنام ابراهیم زاده كه حتی در درون زندان هم در راستای دفاع از كودكان وجمعیت دفاع از كودكان كا روخیابان فعالیت داشته واز پای ننشسته تشكر وقدر دانی كردند.

دوستان و رفقای بهنام ابراهیم زاده - ۲۵ اردیبهشت

behnamebrahimzadh.rozblog.com

******************

صحبتهای بهنام ابراهیم زاده در گلگشت كودكان كار وخیابان دریاچه چیتگر تهران

بهنام در این گلگشت ازوضعیت كودكان كار در ایران نكاتی را برای كودكان وخطاب به مسئولان ایراد كردند كه اگر تنها چند دقیقه ای مسئولان ودست اندار كاران كشورمان ازماشین های مدل بالای خود پایین بیایند وخیا بانها وكوچه های شهر را بنگرندبه وضوع كودكان كار را می بینند واثار درد ورنج هرروز ه را در چهره این كودكان معصوم می توانند مشاهده كنند وی با توجه به گرانی وتورم بالاوگسترش فقر وفلاكت وافزایش امار كودكان كار به مسئولان كشور هشدار دادند.
كه در این زمینه باید چاره اندیشی كنند وقدمی برای این كودكان در جهت سازماندهی ووضعیت بهتر انان بردارند بهنام ابراهیم زاده همچنین به ماده79قانون كار و قانون اساسی اشاره كرد كه چگونه در ان ذكر شده است كه هیچ كودكی نباید كار كند اما در جامعه می بینیم نه تنها مسئولی ونهادی وسازمانی مانع كار كودك نمی شود وبرای بهبود این وضعیت كودكان قدمی برنمیدارند بلكه این كودكان را به بدترین شكل ممكن به كار می كشند واستثمار میكنند وحال این
كودكان هستند ویك قانون كار كه هیچ دفاعی از آنها نمی شود. بهنام در ادامه گفت ما د ردنیایی زندگی می كنیم كه هرروزه سردمداران حاكم حرف از پیشرفتهای بزرگ د رعلم ؛ وتكنولوژی وصنایع می زنند كه همواره سودهای كلان برایشان به ارمغان می آورد ولی هنوز تعداد كودكانی كه در فقر ونداری زندگی می كنند بالغ بر یك میلیارد نفر است این دنیا با انسانیت بیگانه است زیراطبق امار هر ثانیه یك كودك بر اثر فقر ونبود غذا وامكانات بهداشتی جان خود را از دست می دهد در شرایطی كه كودكان از نابرابری
وفلاكت وتبعیض رنج می برند وهزاران كودك به دلیل فقر روز افزون خانواده ها مجبو ربه كار می شوند د ردنیای زندگی می كنیم كه هزاران كودك بی پناه وخیابانی شبها در كارتن ها سپری می كنندكودكان بسیاری به جرم بزهكاری روانه زندانها شده اند وبعد از سپری كردن سالها حبس ؛سرانجام اعدام می شوند كودكان زیادی در معرض ازار وشكنجه وتحقیر هستند این كودكان جرمی مرتكب نشده اندبلكه قربانیان شرایط موجود هستند وهمه انها واقعیتی است تلخ وانكار ناپذیر ؛ نباید نسبت به این شرایط سكوت كرد وتمامی كودكان باید فارخ از هرگونه قیود جنسیتی ونژادی وفرهنگی از تمامی حقوق انسانی خود برخوردار باشند.