افق روشن
www.ofros.com

گزارش ۱۳ ژوئن ژنو درحمایت ازمبارزات کارگران ایران


اتحاد بین‌المللی - همبستگی سوسیالیستی                                                                  دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۹٢

تظاهرات ۱۳ ژوئن۲۰۱۳ ژنو - در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران

روز سیزدهم ماه ژوئن ٢٠١٣، در حمایت از مبارزات کارگران ایران، نزدیک به ١۵٠ نفر از فعالین سندیکایی فرانسوی، سوئیسی و سنگالی و فعالین کارگری، اجتماعی و سیاسی ایران به نمایندگی از نهادهای کارگری و دموکراتیک ایرانی فعال در فرانسه ، انگلستان، سوئد، آلمان، هلند ، دانمارک و سوئیس ، در پاسخ بە فراخوان سندیکاهای فرانسوی، در تظاهرات ایستادەای در "میدان ملل" شهر ژنو در حمایت از مبارزات کارگران ایران برای بدست آوردن حقوق خود، شرکت کردند

 

****************

گزارش ۱۳ ژوئن ژنو درحمایت ازمبارزات کارگران ایران

روز سیزدهم ماه ژوئن ٢٠١٣، در حمایت از مبارزات کارگران ایران، نزدیک به ١۵٠ نفر از فعالین سندیکایی فرانسوی، سوئیسی و سنگالی و فعالین کارگری، اجتماعی و سیاسی ایران به نمایندگی از نهادهای کارگری و دموکراتیک ایرانی فعال در فرانسه ، انگلستان، سوئد، آلمان، هلند ، دانمارک و سوئیس ، در پاسخ بە فراخوان سندیکاهای فرانسوی، در تظاهرات ایستادەای در "میدان ملل" شهر ژنو در حمایت از مبارزات کارگران ایران برای بدست آوردن حقوق خود، شرکت کردند.
این بار نیز همچون سال های گذشته همزمان بابرگزاری صدودومین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار،این گردهمائی اعتراضی موردتوجه نهادهای مستقل کارگری داخل کشور ونیز فعالین کارگری زندانی و همچنین طیف بسیار گسترده ای از سازمانهای چپ مدافع طبقه کارگردر اپوزیسیون ، با گرایشات ونظرات متنوع قرار گرفته و بیانیه های متعددی از جانب آنان صادرشد.
در این تظاهرات،علاوه بر فعالین دونهاد ایرانی کارگری پاریس،همکار کلکتیو اتحادیه های فرانسه، فعالین نهادها و انجمنهای ایرانی دیگر ، بویژه اعضای "همگامی کانونها و نهادهای ایرانی خارج از کشور در همبستگی وپشتیبانی از مبارزات مردم ایران " ، "کانونهای همبستگی با کارگران ایران " از هانوفر ، کلن ، سوئیس و نیز "کانون دمکراتیک پناهندگان " زوریخ حضور موثری داشتند.
در این مراسم، نمایندگان سندیکاهای فرانسه، از جملە فیلیپ رئو بە نمایندگی ازس.اف.د.ت، خانم اوزلم و آقای پی یر کوتاز بە نمایندگی از س.ژ.ت، آلن بارون و کریستیان مایو بە نمایندگی از سولیدر- همبستگی ، دومینیک جیانوتی بە نمایندگی ازاف.اس.یو( اتحادیه معلمان) و خانم تون تودیاکیتە دبیر بخش زنان و آقای ممدو دیوف دبیر "سندیکای مستقل کارکنان دولتی سنگال"، سخنرانی کردند.
سخنرانان در این مراسم، ضمن تاکید برهمبستگی با کارگران ایران، اعلام کردند کە:
ما با حضور در این تظاهرات اعتراض شدید خود را نسبت بە نبودن آزادی فعالیت سندیکایی در ایران اعلام میکنیم.
آنها اضافە نمودند کە ما آزار و سرکوب فعالین کارگری و سندیکایی ایران و خانوادەهایشان، از جملە بازداشت و زندانی‌کردن فعالین کارگری، خبرنگاران، معلمان و اخراج از کار را، کە از معدود موارد این سرکوبها هستند، بە شدت محکوم میکنیم.
آنها در گفتەهایشان ایراد کردند کە ما بە خوبی آگاهیم که کسانی کە بە نام کارگران ایران در صد و دومین اجلاس سالیانەی سازمان جهانی کار شرکت دارند، نمایندگان واقعی کارگران ایران نیستند و ما ضمن اعتراض بە حضور چنین افرادی، خواستار حضور نمایندگان راستین منتخب کارگران ایران در چنین نشستهایی هستیم.
فیلیپ رئونمایندە س.اف.د.ت. و پی یر کوتاز نمایندە س.ژ.ت در رابطە با مورد بازخواست قرارگرفتن جمهوری اسلامی ازطرف کمیسیون کاربست مقاوله نامه ها، دررابطه با مقاولەنامەی شمارە ١١١" تبعیض در اشتغال" کە یکی از هشت مقاولەنامەی بنیادین سازمان جهانی کار می باشد، ، گزارش کوتاهی ارائە دادند. این کمیسیون، روز هشتم ماه ژوئن ٢٠١٣ گزارشهای دریافتی از طرف حکومت ایران راناروشن و غیر واقعی تشخیص داد.این کمیسیون اعلام کرد کە بە دلیل نبودن آزادی فعالیت سندیکایی در ایران گزارشها یک طرفە و دولتی است. این کمسیون افزود کە لازم است با این مسئلە بە گونەای جدی برخورد شود و خواستار شد کە کمیتەای از طرف سازمان جهانی کار بررسی این مسئله را دردستورکارش قراردهد. فیلیپ رئو، تصمیم کمیسیون را ‌آغاز روندی دانست کە میتواند طی فرایندی جمهوری اسلامی را در لیست سیاه پایمال‌کنندگان حقوق بنیادین کار قرار دهد. بنا بە گزارشهایی از دیگر منابع حاضر در این نشست، خانم مارژوری الکساندر از هیات کارگری فرانسە و آقای رویر از هیات کارگری کانادا در حمایت از کارگران ایران بە مسئلەی تبعیض در اشتغال، پرداخت حقوق، تبعیض جنسیتی در استخدام و مزد در جمهوری اسلامی پرداختند و این نظام را ناقض مفاد این مقاولەنامە اعلام نمودند.
خانم اوزلم بنمایندگی ازطرف سندیکای س.ژ.ت افزود که س.ژ.ت سالهاست که ازمبارزات کارگران ایران حمایت می کند ودرهمین راستا امسال محمودصالحی را برای شرکت درپنجاهمین کنگره اش دعوت کرد اوتاکید کرد که حضورمحمود صالحی دراین کنگره موجی ازتشویق و همبستگی دربین نمایندگان کارگران حاضر در کنگره را برانگیخت.
پی یرکورتازدرسخنانش گفت:ازاین فرصت می خواهم استفاده کنم وهمبستگی خودم وسندیکای س.ژ.ت را با کارگران ایران وبویژه با مبارزان کارگری ایرانی همچون محمودصالحی اعلام کنم.
دومینیک جیانوتی نیزافزود که فراموش نکنیم که کارگران ایران مجازبه برگزاری آزادانه مراسم روزجهانی کارگرنیستند،و همچنین معلمان ایران نیزازحق برگزاری مراسم روزمعلم محروم هستند.
ایشان نسبت به زندانی کردن رسول بداغی ومحمدباقری وبویژه حکم اعدام باقری شدیدااعتراض کردند.
در حاشیەی این تظاهرات، صبح ١٣ ژوئن، صدها نسخە اعلامیە، از طرف ۵ سندیکای فرانسوی در رابطە با وضعیت کارگران ایران و دعوت بە شرکت در این تظاهرات، بولتن اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با عنوان " پایمال‌شدن حقوق بنیادین کارگران در ایران" بە دو زبان فرانسوی و انگلیسی در مقابل درب ورودی سالن کنفرانس بین شرکت‌کنندگان نشست توزیع شد.
در همین رابطە، هیاتی متشکل از نمایندگان " اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگاران در ایران" و " همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسە" با خانم کارولین دونیس، مسئول کمیتە بین‌المللی استانداردهای سازمان جهانی کار ملاقات کردند. در این جلسە ، مبانی مطالب منتشرە از طرف تشکل های مستقل و فعالین کارگری و کارگران زندانی از جملە ( سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومە، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپە، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک، هیات بازگشایی سندیکایی کارگران نقاش، اتحادیەی آزاد کارگران ایران، کمیتەی هماهنگی برای کمک بە ایجاد تشکلهای کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زادە) در رابطە با اعتراض بە حضور نمایندگان دروغین کارگری در اجلاس سالیانە سازمان جهانی کار، و نیز اسامی فعالین کارگری و سندیکایی زندانی ( از جملە رضا شهابی، بهنام ابراهیم زادە، شاهرخ زمانی، محمدجراحی، پدرام نصراللهی، جلیل محمدی، منصور بداغی، محمود باقری، مهدی فراحی شاندیز و ...) در اختیار ایشان قرار گرفت. در همین راستا، آخرین اطلاعات مرتبط با وضعیت کارگران ایران، معیشت آنها، وضعیت زنان کارگر، کودکان کار، کارگران مهاجر و ... بە ایشان منتقل گردید.

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسە

١۴ ژوئن ٢٠١٣